Projekt: Žijící zázemí skanzenu

2010

Tento projekt navazuje na předchozí investiční projekt Žijící skanzen. Jeho název vznikl vlastně přesmyčkou z často se opakující věty v technické zprávě, že zázemí skanzenu je „dožité“. A my jsme chtěli, aby i ono bylo „žijící“, stejně jako celý skanzen.

Už léta k nám každý červenec chodil pan Herbig, do odsunu v roce 1945 majitel tohoto domu a vždy opakoval: „To je hezké, jak to tu opravujete a co tu děláte, ale potřebujete také opravit ten samospádový vodovod, který tu kdysi byl…“ A tak jsme se rozhodli ho opravdu obnovit. Bohužel po původních dubových trubkách už se (doslova) slehla zem, takže to znamenalo nové kopání celých asi 500 metrů, ale díky tomu už ke skanzenu opravdu teče samospádem čistá pramenitá voda z opravené kamenné studánky.

Dvůr se díky přecházení koní a krávy po každém dešti měnil v blátivou louži, takže bylo zřejmé, že velmi důležitou prioritou bude jeho vydláždění. A k tomu jsme zvolili přírodní nepravidelné ale ploché kameny, takže dvůr teď opravdu dotváří esteticky působivé zázemí skanzenu.

A celý areál byl oplocen již „dožitým“ plotem, takže i jeho obnova byla nabíledni. Zvolili jsme několik druhů plotů, abychom ukázali pestrost, jaká se dříve v plotech vyskytovala. Bezprostřední okolí skanzenu bylo oploceno loupanými plaňkami (od slova „pláňky“, tedy skutečně planých stromků získaných z prořezávky v lese), spodní část pak plaňkami neloupanými a ještě méně pravidelnými. Spodní kozí ohrada pak byla oplocena plotem laťovým, tedy laťkami a krajinkami, které lidé už odedávna používali jako využitelný odpad ze sámování prken. A část kolem domu a dvora je tvořena i plotem prkenným, palisádovým a nebo obloukovým, takového „honosnějšího“, téměř zámkového typu, který bude následně popnut popínavými rostlinami a dřevinami.

Zde bychom chtěli poděkovat oběma živnostníkům, kteří vyhráli výběrové řízení, tedy Janu Lodemu i Ondřejovi Volmanovi za to, že při realizaci projektu v maximální míře umožnili zaměstnávat místní živnostníky a brigádníky. Je typické pro všechny naše projekty, že chceme v co největší míře jejich realizací ekonomicky pomoct tomuto chudému kraji, sužovanému navíc vysokou nezaměstnaností. A tak jsme rádi, že měl i tento projekt veliký sociální přínos pro místní komunitu.

Projekt finančně podpořil (celkové náklady cca 2 mil. Kč):

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) z programu Leader, administrovaného Místní akční skupinou mikroregionu Frýdlantsko (MASiF)

http://www.masif.cz/

http://www.mze.cz/

http://www.szif.cz/

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko vznikla v roce 2004 jako občanské sdružení. S působností MAS na svém území souhlasilo všech 18 měst a obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko. Rozvojová strategie MASiF je zaměřena na posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. Obecným cílem rozvojové strategie je udržitelný rozvoj založený zejména na podnikání, uplatnění místní produkce při zpracování v místě, obnově a rozvoji místního trhu v širokém smyslu (výrobně-zpracovatelské a odbytové řetězce, marketing a podpora odbytu). Zhodnocení přírodních zdrojů je podmíněno jejich ochranou a šetrným využíváním. Rozvoj podnikání vytvoří podmínky pro zvýšení zaměstnanosti, růst příjmů obcí umožňující péči o veřejná prostranství a další rozvoj mikroregionu. Strategie MASiF počítá i s uplatněním moderních technologií.

Z Programu Leader prostřednictvím MASiF jsme byli podpořeni třikrát. Poprvé v roce 2005 („Probuzení spící krásky“) částkou cca 1,3 mil. Kč (tehdy bylo nositelem programu Leader a tedy poskytovatelem financí MZE), podruhé v roce 2009 („Žijící zázemí skanzenu“) částkou cca 1,8 mil. Kč a potřetí stejnou částkou v roce 2012 pro projekt „Poklady zaváté staletími“. Nyní už je program Leader řízen a peníze jsou poskytovány SZIF z programu EAFRD. MASiF zajišťuje regionální rozvojovou strategii na základě níž je na Frýdlantsko přiděleno určité množství finančních prostředků k přerozdělení, dále zajišťuje výběrová řízení a servis předkladatelům projektů.

logo    logo  logo   logo

Nadace rozvoje občanské společnosti (poskytnutím úvěru za nekomerční úrok v rámci programu 3P)

http://www.nros.cz/

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním.

V letech 1998 – 2002 nás NROS podpořila v několika projektech celkovou částkou cca 100 tis. Kč.

V roce 2010 jsme od NROS poprvé získali úvěr s nekomerčním úrokem (návratnou finanční výpomoc) ve výši 1,5 mil. Kč z programu 3P na projekt „Žijící zázemí skanzenu“. V roce 2011 pak obdobný úvěr ve výši 250 tis. Kč na projekt „Cesty vody“ a v roce 2012 opět 1,5 milionu na projekt „Poklady zaváté staletími“.

Program překlenovací pomoci „3P“
Nestátní neziskové organizace  v ČR se opakovaně dostávají do situace, kdy nemají zajištěné plynulé finanční toky. Přestože získají podporu na své projekty ze státních dotací, strukturálních fondů či jiných zdrojů, platby bývají opožděné či nepravidelné. Přechodný nedostatek finančních prostředků tak může ohrozit zdárný průběh projektů i samotnou činnost. Nestátní neziskové organizace nemají většinou možnost získat překlenovací úvěry od soukromých bank, protože nenaplňují potřebná kritéria při posuzování bonity.

Program překlenovací pomoci „3P“ se snaží v této situaci neziskovým organizacím pomoci. NROS připravila tento program ve spolupráci s Poštovní spořitelnou a získala na jeho administrativní zajištění podporu americké organizace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE TRUST). 3P je pilotním programem pro období od 1. října 2008 do 30. září 2011.

logo    logo

Přestože realizační fáze projektu již skončila, ještě by nám určitě moc pomohly další sponzorské příspěvky, protože SZIF nefinancoval celé náklady projektu. Nemalou část jsme museli dodat ze svých prostředků získaných zejména exkurzemi ve skanzenu a ty nám nyní chybí, abychom je mohli investovat zejména do ekovýchovy a péče o krajinu. I dodatečná pomoc tedy přijde více než vhod…

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: