Projekt: Větrný mlýn

2001 – 2002

Jedním z našich cílů hned od počátku byl pokus o co největší potravinovou soběstačnost. To obnáší i pěstování obilí (i když v souvislosti s intenzivními stavebními pracemi na to není bohužel každý rok čas) a mletí vypěstovaného a nebo od jiných zemědělců koupeného obilí. Dlouho jsem mlel před každým pečením chleba či buchet mouku na ručním mlýnku (elektřinu nepoužíváme – s výjimkou komunikačních technologií, tedy telefonu a notebooku). A při tom mletí jsem snil o tom, že „něco“ tu práci udělá za mě. A protože přes naše pozemky neteče větší potok, byl tím „něčím“, o čemž jsem snil, stále s větší určitostí větrný mlýn. Dlouho jsem se nemohl dostat k žádným informacím, jak takový mlýn postavit, až zahrála svou roli „náhoda“ (nebo řízení osudu) a na můj dotaz k větrným mlýnům mi odpověděl Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, že zrovna před týdnem jim tam jedna rodina z Tošanovic nabídla jeden už nepoužívaný větrný mlýn, ale protože už jeden takový mají, že předávají kontakt nám… Takže jsme mlýn koupili, převezli a zrestaurovali.

Potom jsem byl nemocný a měl jsem ve vysokých horečkách vizi…vizi válcové zděné stavby s dřevěnou jehlanovou konstrukcí uvnitř, která drží nahoře turbínu s kormidlem a dole mlýnské kameny. Po uzdravení jsme s kolegou architektem udělali příslušné výkresy a výpočty a zjistili jsme, že vize, která ke mně přišla „zhůry“ je uskutečnitelná. A tak jsme mlýn postavili… a protože je hezký a zajímavý, stal se ihned magnetem pro spoustu návštěvníků.

Při jeho stavbě a vybavení nám pomohli:

Finančně (celkové náklady cca 250 tis. Kč):

Nadace Partnerství, Brno

http://www.nadacepartnerstvi.cz/

Nadace Partnerství je  nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Během 19 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2 568 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership for Sustainable Development.

Nás podpořila postupně v několika projektech celkovou částkou cca 400 000,- Kč. V zatím posledním případě to bylo z programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP, jehož cílem je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a pěkné prostředí pro každodenní život. Program se snaží motivovat širokou veřejnost, aby se aktivně zapojila do péče o krajinu, veřejná prostranství a do komunitního života vůbec.

logo

Nadace Via, Praha

http://www.nadacevia.cz/

Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku 1990.

Nadace VIA pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice.

Nás podpořila postupně v několika projektech celkovou částkou cca 300 000,- Kč. V zatím posledním případě to bylo z programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů, jejichž prostřednictvím chce Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě.

V rámci menších komunitních grantů podporuje ČSOB a Poštovní spořitelna projekty zaměřené na ochranu životního prostředí na místní úrovni, na péči o místní kulturní dědictví a na rozvoj kulturního a spolkového života.

Program si klade za cíl zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě; stimuluje upevnění „obyčejných“ dobrých sousedských vtahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou. Podporuje projekty, které mají pozitivní dopad na komunitu, protože do realizace aktivně zapojí místní obyvatele.

logo     logo      logo

Open society fund, Praha

http://osf.cz/cz/ 

Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, ze všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

Nadace Open Society Fund Praha usiluje o rozvoj hodnot otevřené společnosti a podporu demokracie. Nadace Open Society Fund Praha poskytla od roku 1992 více než 9 000 grantů v celkové hodnotě přes miliardu korun.

Nás podpořila v letech 1998 – 2002 v několika projektech celkovou částkou cca 100 tis. Kč.

logo

Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha

http://www.nros.cz/

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním.

V letech 1998 – 2002 nás NROS podpořila v několika projektech celkovou částkou cca 100 tis. Kč.

V roce 2010 jsme od NROS poprvé získali úvěr s nekomerčním úrokem (návratnou finanční výpomoc) ve výši 1,5 mil. Kč z programu 3P na projekt „Žijící zázemí skanzenu“. V roce 2011 pak obdobný úvěr ve výši 250 tis. Kč na projekt „Cesty vody“ a v roce 2012 opět 1,5 milionu na projekt „Poklady zaváté staletími“.

Program překlenovací pomoci „3P“
Nestátní neziskové organizace  v ČR se opakovaně dostávají do situace, kdy nemají zajištěné plynulé finanční toky. Přestože získají podporu na své projekty ze státních dotací, strukturálních fondů či jiných zdrojů, platby bývají opožděné či nepravidelné. Přechodný nedostatek finančních prostředků tak může ohrozit zdárný průběh projektů i samotnou činnost. Nestátní neziskové organizace nemají většinou možnost získat překlenovací úvěry od soukromých bank, protože nenaplňují potřebná kritéria při posuzování bonity.

Program překlenovací pomoci „3P“ se snaží v této situaci neziskovým organizacím pomoci. NROS připravila tento program ve spolupráci s Poštovní spořitelnou a získala na jeho administrativní zajištění podporu americké organizace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE TRUST). 3P je pilotním programem pro období od 1. října 2008 do 30. září 2011.

logo

logo

Regional environmental center, Praha
Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Úřad práce se na našich projektech podílí dlouhodobě financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP).

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP.

Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.

Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl veden v evidenci ÚP, na takto vytvořeném místě může být zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Pravidelně každoročně spolu s ÚP obnovujeme smlouvu na zřízení míst veřejně prospěšných prací (v posledních 2 letech jsou to vždy dvě místa). ÚP nám hradí asi 85% mzdových nákladů, tedy cca 200 tis. Kč ročně.

logo

Věnováním expozice o větrných mlýnech v ČR:

Ing. Jan Doubek, Přerov

http://www.povetrnik.cz/

Jan Doubek je fanda do větrných mlýnů a vede sekci větrných mlýnů v rámci Kruhu přátel Technického muzea (Brno). Nám zdarma poskytl materiály pro výstavu o větrných mlýnech, která se nachází uvnitř našeho mlýna.

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: