Projekt: Probuzení spící krásky – nový život hrázděné usedlosti

2005

Začátkem roku 2005 se konečně po dlouhých administrativních průtazích podařilo odkoupit i zbývající část domu č.p. 12 od státu a Lunaria se tak stala jeho jediným vlastníkem. Díky tomu jsme mohli začít s jeho rekonstrukcí, protože do té doby jsme mohli opravovat jen zcela havarijní stav.

Především jsme kompletně opravili střechu i s „volskými oky“ – historicky původními střešními okýnky. Třista let starý dům dostal také novou omítku a nová (avšak historicky věrná) dřevěná okna v hospodářské části. V přízemí byl zrestaurován bývalý chlév a ve třech patrech nad ním (dům je díky sedlové střeše a podkroví pod ní opravdu vysoký) jsme upravili prostory pro muzeum. Díky této rekonstrukci jsme mohli v roce 2006 přestěhovat do nově upravených prostor i muzeum, které bylo do té doby na bývalé faře. Muzeum a větrný mlýn se tak staly součástí jednoho areálu. A na větší výstavní ploše přibylo exponátů a také tam našla své místo i rozšířená knihovna a také prodejní galerie místních produktů.

Projekt finančně podpořili (celkové náklady cca 2 mil. Kč):

Hlavní sponzoři:

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) z programu Leader, administrovaného Místní akční skupinou mikroregionu Frýdlantsko (MASiF)

http://www.masif.cz/

http://www.mze.cz/

http://www.szif.cz/

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko vznikla v roce 2004 jako občanské sdružení. S působností MAS na svém území souhlasilo všech 18 měst a obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko. Rozvojová strategie MASiF je zaměřena na posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. Obecným cílem rozvojové strategie je udržitelný rozvoj založený zejména na podnikání, uplatnění místní produkce při zpracování v místě, obnově a rozvoji místního trhu v širokém smyslu (výrobně-zpracovatelské a odbytové řetězce, marketing a podpora odbytu). Zhodnocení přírodních zdrojů je podmíněno jejich ochranou a šetrným využíváním. Rozvoj podnikání vytvoří podmínky pro zvýšení zaměstnanosti, růst příjmů obcí umožňující péči o veřejná prostranství a další rozvoj mikroregionu. Strategie MASiF počítá i s uplatněním moderních technologií.

Z Programu Leader prostřednictvím MASiF jsme byli podpořeni třikrát. Poprvé v roce 2005 („Probuzení spící krásky“) částkou cca 1,3 mil. Kč (tehdy bylo nositelem programu Leader a tedy poskytovatelem financí MZE), podruhé v roce 2009 („Žijící zázemí skanzenu“) částkou cca 1,8 mil. Kč a potřetí stejnou částkou v roce 2012 pro projekt „Poklady zaváté staletími“. Nyní už je program Leader řízen a peníze jsou poskytovány SZIF z programu EAFRD. MASiF zajišťuje regionální rozvojovou strategii na základě níž je na Frýdlantsko přiděleno určité množství finančních prostředků k přerozdělení, dále zajišťuje výběrová řízení a servis předkladatelům projektů.

logo         logo           logo          logo

 

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Sponzoři:

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

http://jizerky.ecn.cz/

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor podporuje obnovu stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských hor a povzbuzuje účast občanů při uplatňování principů udržitelného života. Na tyto cíle vynakládá ročně v průměru přes 1 milión Kč, což z ní činí jednu z největších grantových institucí v regionu a třetí největší ekologicky zaměřenou nadaci v republice. Solidní základní jmění ve výši 45 miliónů Kč dává předpoklad k dlouhodobé podpoře kvalitních projektů.

Nás nadace podpořila v roce 2005 částkou 50 tis. Kč při projektu „Probuzení spící krásky“ a částkou 23 tis. Kč v roce 2015 v projektu „Druhově bohatý vodní biotop“. V roce 2016 podpořila také projekt “Ochraňujme aleje“ částkou 20 tis Kč.

 

logo

CIS Systems, Nové Město pod Smrkem

http://www.firmy.cz/detail/225848-cis-systems-nove-mesto-pod-smrkem.html

CIS Systems je firma v našem reginou, jejíž hlavní náplní je výroba kabelů a konektorů.

V roce 2005 podpořila náš projekt „Probuzení spící krásky“ částkou 15 tis. Kč.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: