Projekt: Poklady zaváté staletími

2012 – 2013

Asi 300 let starý podstávkový dům prošel v posledních cca 100 letech různými úpravami, které zpravidla znamenaly zásah do jeho původního architektonického vzhledu. Pravděpodobně proto, že uhnily spodní 2-3 řady trámů roubení, byly tyto před cca 100 lety vyměněny a nahrazeny zvýšenou podezdívkou. Protože za socialismu nebylo udržováno roubení a hrázdění, bylo namísto udržování raději v 60. letech překryto prkenným zadeštěním, pod nímž však proces chátrání trámů i hliněné výplně pokračuje. Původní velká roubená přízemní světnice byla přepažena, původní chlebová pec zbourána a podlahy nahrazeny novými z úzkých prken, což působí cizorodě. Rovněž původní ozdobný štít skládaný ze širokých prken byl vyměněn za prkna úzká. Některé omítky opadávají a také nátěry potřebují vyměnit, to se týká místností i vnějších ploch. Tímto projektem chceme v co největší míře vrátit dům do původního stavu a vrátit mu původní krásu a architektonické vyznění. Zároveň tyto úpravy znamenají zachování původních dispozic a opravdu šetrnou obnovu domu, nikoli necitlivou modernizaci…

Projekt finančně podpořil (celkové náklady cca 2,1 mil. Kč):

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) z programu Leader, administrovaného Místní akční skupinou mikroregionu Frýdlantsko (MASiF)

http://www.masif.cz/

http://www.mze.cz/

http://www.szif.cz/

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko vznikla v roce 2004 jako občanské sdružení. S působností MAS na svém území souhlasilo všech 18 měst a obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko. Rozvojová strategie MASiF je zaměřena na posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. Obecným cílem rozvojové strategie je udržitelný rozvoj založený zejména na podnikání, uplatnění místní produkce při zpracování v místě, obnově a rozvoji místního trhu v širokém smyslu (výrobně-zpracovatelské a odbytové řetězce, marketing a podpora odbytu). Zhodnocení přírodních zdrojů je podmíněno jejich ochranou a šetrným využíváním. Rozvoj podnikání vytvoří podmínky pro zvýšení zaměstnanosti, růst příjmů obcí umožňující péči o veřejná prostranství a další rozvoj mikroregionu. Strategie MASiF počítá i s uplatněním moderních technologií.

Z Programu Leader prostřednictvím MASiF jsme byli podpořeni třikrát. Poprvé v roce 2005 („Probuzení spící krásky“) částkou cca 1,3 mil. Kč (tehdy bylo nositelem programu Leader a tedy poskytovatelem financí MZE), podruhé v roce 2009 („Žijící zázemí skanzenu“) částkou cca 1,8 mil. Kč a potřetí stejnou částkou v roce 2012 pro projekt „Poklady zaváté staletími“. Nyní už je program Leader řízen a peníze jsou poskytovány SZIF z programu EAFRD. MASiF zajišťuje regionální rozvojovou strategii na základě níž je na Frýdlantsko přiděleno určité množství finančních prostředků k přerozdělení, dále zajišťuje výběrová řízení a servis předkladatelům projektů.

logo     logo       logo          logo

Nadace rozvoje občanské společnosti (poskytnutím úvěru za nekomerční úrok v rámci programu 3P)

http://www.nros.cz/

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním.

V letech 1998 – 2002 nás NROS podpořila v několika projektech celkovou částkou cca 100 tis. Kč.

V roce 2010 jsme od NROS poprvé získali úvěr s nekomerčním úrokem (návratnou finanční výpomoc) ve výši 1,5 mil. Kč z programu 3P na projekt „Žijící zázemí skanzenu“. V roce 2011 pak obdobný úvěr ve výši 250 tis. Kč na projekt „Cesty vody“ a v roce 2012 opět 1,5 milionu na projekt „Poklady zaváté staletími“.

Program překlenovací pomoci „3P“
Nestátní neziskové organizace  v ČR se opakovaně dostávají do situace, kdy nemají zajištěné plynulé finanční toky. Přestože získají podporu na své projekty ze státních dotací, strukturálních fondů či jiných zdrojů, platby bývají opožděné či nepravidelné. Přechodný nedostatek finančních prostředků tak může ohrozit zdárný průběh projektů i samotnou činnost. Nestátní neziskové organizace nemají většinou možnost získat překlenovací úvěry od soukromých bank, protože nenaplňují potřebná kritéria při posuzování bonity.

Program překlenovací pomoci „3P“ se snaží v této situaci neziskovým organizacím pomoci. NROS připravila tento program ve spolupráci s Poštovní spořitelnou a získala na jeho administrativní zajištění podporu americké organizace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE TRUST). 3P je pilotním programem pro období od 1. října 2008 do 30. září 2011.

logo    logo

A'ha komín

http://www.ahakomin.cz/

A’ha komín je specializovaná komínařská firma z Frýdlantu v Čechách s dlouholetou tradicí. Byla založena již v roce 1867 a v dnešní době působí po celé republice i v zahraničí. Nabízí stavbu, sanaci či vymetání komínů, měření emisí, nebo prodej a montáž krbů a kamen.

Firma Aha komín podpořila v roce 2013 rekonstrukci původního podstávkového domu v rámci projektu „Poklady zaváté staletími“ – především umožnila vybudování akumulační pece v přízemí díky tomu, že nám sponzorsky poskytla sanaci komína v celkové hodnotě 27 538 Kč. Děkujeme.

logo

Kamnářství Jířa

http://www.kamnar-jira.cz

Kamnářství Jířa se zabývá poradenstvím, návrhy, prodejem a stavbou omítaných, kachlových a krbových kamen, sporáků a krbových sestav dle přání zákazníků. Kamnářství Jířa je členem Cechu kamnářů České republiky a vlastní nejvyšší možné vzdělání v oboru kamnařiny u nás.

Tato firma podpořila Žijící skanzen při rekonstrukci původního podstávkového domu v roce 2013 – konkrétně vypracováním projektu a odborným poradenstvím při stavbě tradiční kachlové pece v rámci projektu „Poklady zaváté staletími“.

logo

Stavebniny Žilka, Frýdlant v Čechách

http://www.zivefirmy.cz/stavebniny-zilka_f422117

Firma Stavebniny Žilka působí ve Frýdlantě v Čechách a je zde největším prodejcem stavebnin.

Žijící skanzen podpořila při rekonstrukci původního podstávkového domu v roce 2013 – konkrétně stavebním materiálem v hodnotě 4 068 Kč na stavbu tradiční kachlové pece v rámci projektu „Poklady zaváté staletími“.

logo

MK PROFI Kachlová kamna s.r.o., Horní Planá

http://www.mkprofi.cz/

MK PROFI Kachlová kamna s.r.o., Horní Planá MK Profi je firma zabývající se výrobou keramických kachlů – vyrábí kachle na klasická kachlová kamna, repliky historických kamen, sporáky a krby. Dodává své výrobky nejen na tuzemský trh, ale i do Rakouska, Německa, Švýcarska, Polska, Itálie, Francie a na Slovensko. Firma úzcespolupracuje s Cechem kamnářů České republiky a je jedním ze zakládajících členů. V roce 2008 získala firma certifikát výrobku „Šumavské kachle“ a díky nim i ochrannou známkou „Šumava – originální produkt „.

Firma MK Profi se stala nejvýznamnějším firemním sponzorem při realizaci projektu „Poklady zaváté staletími“ – konkrétně při stavbě kachlového sporáku a akumulačních kamen v přízemí rekonstruovaného podstávkového domu. Sponzorsky Žijícímu skanzenu poskytla keramické kachle v celkové hodnotě 35 607 Kč. Děkujeme.

logo

Woit s.r.o., Liberec

http://www.woit.cz/

Firma WOIT s.r.o. poskytuje široký sortiment navzájem propojených služeb v oblasti IT včetně web designu a grafických prací. Svým zákazníkům nabízí prodej a servis výpočetní techniky, správu různorodého software, kvalitní tisk a především se vždy snaží najít to nejdostupnější řešení.

V roce 2013 podpořila tato liberecká firma naše občanské sdružení Lunaria věcnými dary v podobě repasovaného notebooku Dell a sponzorského tisku prezentací Žijícího skanzenu v celkové hodnotě 8 000 Kč.

logo

Amnes, Bohumín

http://www.amnes.cz/

Amnes jako výhradní dovozce společnosti Owatrol pro Českou a Slovenskou republiku přináší kompletní systém ochrany a obnovení vzhledu všech druhů materiálu (dřevo, plast, kov, kámen a jiné).

V roce 2013 podpořila firma náš projekt „Poklady zaváté staletími“ věcnými dary v podobě svých produktů Dilunett a Net-Trol na odstranění původního nátěru a stabilizaci dřevěného stropu a schodiště  ( 50 m2) v hodnotě  12.751 Kč.

logo

Grena a.s., Veselí nad Lužnicí

http://www.grena.cz/

„Firma GRENA, a.s. vyrábí protipožární, nehořlavé a žáruvzdorné desky Grenamat z expandovaného Vermikulitu. Používají se do krbů a kamen, na protipožární ochranu stavebních a lodních konstrukcí, jako akustické obklady či do protipožárních dveří. Zároveň firma vyrábí foliovaná kuchyňská dvířka, MDF desky s vysokým leskem a hlubokým matem Grenagloss, dále WPC (dřevoplastové) terasy Grenadeck a plotovky Grenafence.

Žijící skanzen firma podpořila svým darem – vermikulitovými deskami Grenamat v hodnotě 3.610,- Kč pro stavbu topeniště kachlových kamen v původním rekonstruovaném podstávkovém domě. Děkujeme.“

logo

KM Beta a.s., Hodonín

http://www.kmbeta.cz/

Společnost KM Beta a.s. se specializuje na výrobu betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel, pálených zdících bloků, stropních vložek a nosníků a nově i suchých maltových směsí.

KM Beta podpořila Žijící skanzen tím, že sponzorsky věnovala 35 hurdisek na stavbu kachlových kamen v přízemí zrekonstruovaného původního podstávkového domu – v celkové hodnotě 3 010,- Kč.Děkujeme.

logo

Promat, Praha

http://www.promat.cz/

Promat je technicky zaměřená firma, která se zabývá preventivní protipožární ochranou staveb. Vyvinula speciální protipožární systémy, hlavním produktem v této oblasti jsou různé typy kalciumsilikátových požárně ochranných desek. Působí již řadu let v různých zemích Evropy i světa.

Firma Promat pomohla v roce 2013 Žijícímu skanzenu při rekonstrukci původního podstávkového domu –věnovala nám ochranné desky Promasil Profi v celkové hodnotě 22 700 Kč pro akumulační kamna. Děkujeme.

logo

Zeolit, Kladno

http://www.zeolit.cz/

Zeolit Kladno, spol. s.r.o. se zabývá tradiční výrobou šamotových cihel, vyzdívek průmyslových pecí a kotlů a stavebních prvků pro vyzdívky krbů již přes sto let. Jsou jedním z mála tuzemských výrobců, kteří se specializují také na cihlové obklady a originální pálené keramické dlažby.

Firma Zeolit Kladno nás podpořila v roce 2013 při realizaci projektu „Poklady zaváté staletími“ věcným darem – šamotovými plátky a deskami v celkové hodnotě 8123,- Kč na stavbu kachlových kamen v rámci rekonstrukce původního podstávkového domu. Děkujeme.

logo

Steno CZ, Liberec

http://www.steno.cz/

Firma Steno CZ dodává instalatérské zboží, sanitu, filtry pro filtraci a úpravu vody a zahradní doplňky.

Žijící skanzen podpořila v roce 2013 darováním materiálu v hodnotě 611,- Kč pro zavedení samospádového vodovodu s odpadem do tradiční kuchyně v přízemí rekonstruovaného podstávkového domu. Děkujeme.

logo

Zámečnictví Pečený, Liberec

http://www.zamecnictvi-peceny.cz/

Zámečnictví Pečený je rodinná firma s dlouholetou tradicí, která se specializuje na výrobu klíčů, prodej a montáž mechanického zabezpečení, prodej nožířského zboží. Od roku 2006 rozšířila své služby o gravírování dveřních štítků, pamětních desek, výrobu razítek…,vše podle individuálních přání zákazníků.

Žijící skanzen tato liberecká firma podpořila v roce 2013 věnováním plakety na nově rekonstruovaný původní podstávkový dům v hodnotě 1800 Kč. Děkujeme.“

logo

OP Graphic, Liberec

http://www.op-graphic.cz/‎

Ota Pohořalý působí jako grafik na volné noze spolupracující jak s reklamními agenturami, tak i klienty. V současné době se specializuje převážně na přípravu tiskovin. Jedná se o letáky, katalogy, výroční zprávy, ale také na design webů. Připravuje však i podklady pro signmakingovou výrobu, navrhuje kompletní Corporate Identity společnosti, od návrhu loga až po zpracování grafického manuálu.

Žijící skanzen Ota Pohořalý podpořil v roce 2013 věnováním grafického návrhu plakety na nově rekonstruovaný původní podstávkový dům v hodnotě 1000 Kč. Děkujeme.“

logo

FLOOR FOREVER, Předměřice nad Jizerou

http://floorforever.cz/‎

V současné době nabídka firmy Podlahy Šesták spol. s.r.o. – FLOOR FOREVER nabízí pestrou paletu dřevěných, laminátových i vinylových podlah od renomovaných výrobců.

Žijícímu skanzenu tato firma darovala v roce 2013 Woca olej a pečovací prostředky na novou dřevěnou podlahu v rekonstruovaném původním podstávkovém domě v hodnotě 11.439,- Kč. Děkujeme.

logo

FRIT s.r.o., PNZ, Liberec

http://www.pnz.cz/‎

Firma Frit s.r.o. dováží do České republiky ekologicky šetrné nátěry na dřevo- oleje a vosky PNZ. Firma PNZ je tradiční německý výrobce nátěrových hmot na dřevo. Výroba a sídlo firmy se nachází v lázeňském městečku Kipfenberg v Bavorsku.

Název firmy PNZ ve volném překladu znamená Přírodní, Nezávadné, Zaměřené na budoucnost. Oleje, vosky, lazury, louhy, mořidla a další výrobky jsou vyráběny z přírodních olejů, vosků, pigmentů a dalších surovin bez použití škodlivých chemických sloučenin.

Firma Frit s.r.o. nám věnovala v roce 2013 venkovní oleje a vosky na dřevo v hodnotě 3987,-Kč na ošetření dřevěných ploch při rekonstrukci původního podstávkového domu v rámci projektu Poklady zaváté staletími. Děkujeme.

logo

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: