Projekt: Krajina útulná

1999 – současnost

Tento projekt je jakousi červenou nití, která vede celým naším působením v Jindřichovicích. Krajina vyžaduje dlouhodobou péči, přejeme-li si, aby byla skutečně útulná. A zasazení do útulné krajiny je zase to, co dává ostatním projektům, jako například Žijící skanzen, mnohem hlubší smysl…

V roce 1999 jsme koupili dům č.p. 12 na konci vesnice, který dnes tvoří střed areálu „Žijícího skanzenu“. Dům byl v roce 1999 v dezolátním stavu (přezdívalo se mu „dům hrůzy“), takže bylo potřeba ho začít opravovat. Ale stejně tak byla v zoufalém stavu i krajina kolem něho. Krajina, která byla dříve intenzivně pomocí chemie a těžké techniky zemědělsky využívaná a poté náhle ponechána ladem, takže louky zarostly kopřivami, bodláky, celíky zlatobýly, apod. Když jsem do nich poprvé vjel s koňskou sekačkou, zmizel v bujném porostu celý kůň přede mnou, takže z něj byl vidět jen ocas.

Nejprve bylo třeba zajistit potřebné pozemky, což se postupně podařilo. Určitou část pozemků – hlavně zahradu, pole a prales koupilo přímo občanské sdružení Lunaria, na větší plochy luk jsme však neměli peníze a tak jsme si je pouze dlouhodobě pronajali. Díky tomu jsme mohli hned od roku 1999 začít s projektem „Krajina útulná“, jehož cílem bylo a je vrátit krajině její druhovou rozmanitost, vyváženost mezi kulturní a „divokou“ krajinou, lidské měřítko i ekologickou stabilitu.

Začali jsme s pravidelným sečením, poté jsme zorali část luk a do těchto míst (celkem 0,5ha) jsme vyseli bylino-travní směs semen šitou na míru této lokalitě od Planty naturalis. Tento pokus se ukázal být úspěšným, na těchto místech se usadilo pestré květnaté společenstvo a proto jsme v roce 2009 zorali už 3ha louky, kde stále převládal ruderální charakter travního porostu a na jaře 2010 jsme vyseli čtyři typy bylino-travních směsí od Planty naturalis – na většinu louky mezofytní květnatou louku, do podmáčených míst vlhkou louku, na suchý hřbítek naopak výsušnou stráňku a k okraji pralesa květnatý podrost do stínu. Moc se těšíme, až celá louka rozkvete…

Kolem luk jsme vysázeli meze a kolem cest i aleje – celkem asi 2000 stromků a keřů. Kolem domu jsme sázeli stromky a keře ovocné (u stromků zejména původní odrůdy a vysokokmeny), dále ve volné krajině to pak byly stromky a keře lesní. Na zamokřených místech jsme vybudovali několik menších vodních ploch, které jsou nyní domovem mnoha druhů obojživelníků (už tam máme i čolky) a hmyzu, tvoří však zajímavý biotop i pro další druhy živočišných a rostlinných organismů. Na loukách je to pět tůní, tři větší rybníčky však vznikly i v našem skoro dva hektary velkém pralese, který ponecháváme v přírodním stavu bez zásahů (jen jsme do něj vysadili asi tři desítky jedliček a ochránili je proti zvěři).

V roce 2010 jsme postavili dřevěnou ohradu pro kozy, které tak získaly pěknou pastvinu a na oplátku se starají o její kulturní vzhled a biodiverzitu. Pastvou potlačují plevele a louka kolem větrného mlýna tak dotváří příjemně působící krajinný ráz. Pasoucí se kozy jsou navíc zejména pro děti vítanými „živými exponáty“ skanzenu.

Hned vedle pastviny, na rozcestí u kraje lesa stál dlouhá léta opuštěný kámen – podstavec pod křížek, který už před desetiletími kdosi odnesl… V roce 2009 jsme symbolicky na „Dušičky“ uspořádali setkání lidí z místa, duchovních, ale i skupinek ze západních Čech a jižní Moravy, které mají zkušenosti s obnovou místního dědictví. Kámen a jeho okolí jsme vyčistili a poté večer debatovali nad tím, jak bychom pomníček mohli obnovit. Shodli jsme se na tom, že budeme hledat „ekumeničtější“ symboly, než byl původní katolický kříž, protože v dnešní době je duchovno mnohem širším pojmem, než bylo dříve. A chceme, aby tento pomníček něco říkal pokud možno všem duchovně hledajícím, kteří v této krajině pracují a nebo jí procházejí. Jak se nám to podařilo, už posuďte sami – na základě konsensu, ke kterému došlo při veřejné debatě, místní umělci pomníček opravili a v květnu roku 2010 jsme ho slavnostně odhalili. Nechybělo při tom ani hudebně-taneční vystoupení dětí z našeho kroužku Ledňáček…

Celé pozemky obhospodařujeme převážně ručně a za pomoci koňské techniky (koňská sekačka, obracák, pohrabáč i žebřiňák), čímž se celá krajina i s hospodářskými zvířaty (koně, kráva, kozy) stává nezbytným doplňkem a zázemím „Žijícího skanzenu“. Bohužel v souvislosti s velmi intenzivními stavebními pracemi na skanzenu teď nebylo tolik času na ruční péči o krajinu a museli jsme sáhnout i po traktorové sekačce. Po dokončení areálu skanzenu se však k ručnímu obhospodařování rádi vrátíme.

Majitelé luk v roce 2006 potřebovali náhle hotové peníze a my jsme stáli před úkolem sehnat finance na odkoupení těchto pozemků. V tom momentě výrazně pomohl Český svaz ochránců přírody, konkrétně Rada národního pozemkového spolku s programem Místo pro přírodu. Protože jsme jako sdružení pečující o určitou část krajiny splňovali všechny podmínky, stali jsme se registrovaným Pozemkovým spolkem. A Rada schválila i uvolnění peněžních prostředků ze sbírky na výkupy pozemků a tak ČSOP koupil od původních vlastníků louky a pastviny, na nichž dlouhodobě hospodaříme. O dva roky později k nim pak přibylo i 1,5 hektaru krásného svahového lesa s přirozenou dřevinnou skladbou. Tím se sice ČSOP stal vlastníkem těchto pozemků, na základě pravidel pro pozemkové spolky však nadále krajinu užívá, obhospodařuje i chrání naše sdružení. Tentokrát však už s naprostou jistotou do budoucna, že celých 14,5 hektaru je bezpečně ochráněno vlastnickými právy.

Projekt finančně podpořili (celkové náklady se pohybují kolem 250 tis. Kč ročně):

V dřívějších letech:

Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústí nad Labem

http://www.ustinadlabem.ochranaprirody.cz/

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

Z Programu péče o krajinu dotovala zejména počáteční opatření k revitalizaci naší krajiny. V prvních letech nás několikrát podpořila celkovou částkou přibližně 400 000,- Kč.

logo

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

paní J. Nohová, Praha
Magda Andresová
Růžena Šandová, Kaplice

V roce 2009:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

logo

Nadace Partnerství v rámci programu Strom života, jehož generálním partnerem je Skanska

http://www.nadacepartnerstvi.cz/

Nadace Partnerství je  nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Během 19 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2 568 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership for Sustainable Development.

Nás podpořila postupně v několika projektech celkovou částkou cca 400 000,- Kč. V zatím posledním případě to bylo z programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP, jehož cílem je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a pěkné prostředí pro každodenní život. Program se snaží motivovat širokou veřejnost, aby se aktivně zapojila do péče o krajinu, veřejná prostranství a do komunitního života vůbec.

logo

Český svaz ochránců přírody v rámci programu rozvoje pozemkových spolků finančně podpořeného v grantovém řízení MŽP

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

logo

Český svaz ochránců přírody z programu Ochrana biodiverzity

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

logo

Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Úřad práce se na našich projektech podílí dlouhodobě financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP).

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP.

Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.

Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl veden v evidenci ÚP, na takto vytvořeném místě může být zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Pravidelně každoročně spolu s ÚP obnovujeme smlouvu na zřízení míst veřejně prospěšných prací (v posledních 2 letech jsou to vždy dvě místa). ÚP nám hradí asi 85% mzdových nákladů, tedy cca 200 tis. Kč ročně.

logo

Obec Jindřichovice pod Smrkem

http://www.jindrichovice.cz/

Obec JINDŘICHOVICE POD SMRKEM se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968 n.l.. Původní obec byla kompletně zničena a vypálena v 15. století při husitských nájezdech. V následujících stoletích zaznamenala obec s převážně sudetsko-německým obyvatelstvem ohromný společenský a hospodářský rozmach. Až do odsunu Němců po Druhé světové válce čítal tehdejší městys ca. 2.500 stálých obyvatel a místní továrna zaměstnávala 3.500 lidí z dalekého regionu. Jindřichovicím se přezdívalo „Malá Vídeň“ a ještě dnes připomínají poslední zbytky staveb rozvinutý secesní styl a šestikolejné nádraží dává tušit významný dopravní uzel mezi rakouskou Vídní, Pruskem a Pobaltím. S poválečným příchodem nových osídlenců byl pod vedením rudých brigád nastartován proces rozkladu, který byl za komunistického režimu umocňován necitlivým působením státních statků. V devadesátých letech došlo k rozpadu státního statku a ostatních příležitostí k zaměstnání a dílo zkázy bylo téměř završeno. Od konce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj.

logo

V roce 2010:

Nadace Partnerství v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP

http://www.nadacepartnerstvi.cz/

Nadace Partnerství je  nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Během 19 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2 568 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership for Sustainable Development.

Nás podpořila postupně v několika projektech celkovou částkou cca 400 000,- Kč. V zatím posledním případě to bylo z programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP, jehož cílem je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a pěkné prostředí pro každodenní život. Program se snaží motivovat širokou veřejnost, aby se aktivně zapojila do péče o krajinu, veřejná prostranství a do komunitního života vůbec.

logo

Český svaz ochránců přírody v rámci programu rozvoje pozemkových spolků finančně podpořeného v grantovém řízení MŽP

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

logo

Nadace Via z prostředků programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů

http://www.nadacevia.cz/

Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku 1990.

Nadace VIA pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice.

Nás podpořila postupně v několika projektech celkovou částkou cca 300 000,- Kč. V zatím posledním případě to bylo z programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů, jejichž prostřednictvím chce Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě.

V rámci menších komunitních grantů podporuje ČSOB a Poštovní spořitelna projekty zaměřené na ochranu životního prostředí na místní úrovni, na péči o místní kulturní dědictví a na rozvoj kulturního a spolkového života.

Program si klade za cíl zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě; stimuluje upevnění „obyčejných“ dobrých sousedských vtahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou. Podporuje projekty, které mají pozitivní dopad na komunitu, protože do realizace aktivně zapojí místní obyvatele.

logo     logo    logo

Český svaz ochránců přírody z programu Ochrana biodiverzity

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

logo

Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Úřad práce se na našich projektech podílí dlouhodobě financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP).

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP.

Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.

Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl veden v evidenci ÚP, na takto vytvořeném místě může být zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Pravidelně každoročně spolu s ÚP obnovujeme smlouvu na zřízení míst veřejně prospěšných prací (v posledních 2 letech jsou to vždy dvě místa). ÚP nám hradí asi 85% mzdových nákladů, tedy cca 200 tis. Kč ročně.

logo

Spoluorganizováním dobrovolníků pro Týdny pro les:

Hnutí Duha

http://www.hnutiduha.cz/

Hnutí Duha není naším sponzorem, ale je partnerem při naší práci s dobrovolníky při organizování Týdnů pro les. Hnutí DUHA totiž každým rokem pořádá několik týdenních pracovních pobytů v lese pro veřejnost. Lidé na nich pomáhají obnovit zdravé porosty – na Šumavě, v Beskydech, v Jizerských horách či jinde. Zpravidla jeden až dva tyto týdny proběhnou každý rok u nás.

logo

Výkupem pozemků od bývalých majitelů a tím zajištění kontinuální péče o louky a les i do budoucna:

Český svaz ochránců přírody z programu Místo pro přírodu v rámci podpory Pozemkových spolků

http://www.csop.cz/

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Díky sbírkám a koordinačním programům podpořeným různými dalšími sponzory může přispívat i na obdobně zaměřenou činnost jiných organizací.

Nás celkově podpořil ve více projektech už přibližně 500 000,- Kč

Programy, z nichž byly naše projekty podpořeny:
Místo pro přírodu
Ochrana biodiverzity
Program rozvoje pozemkových spolků finančně podpořený v grantovém řízení MŽP

logo

Články o projektu: 1 2

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: