Projekt: Pro kapky

2020 – 2021

Projekt sestával ze tří dílčích částí:

 Obnova tůní

 Z našich deseti tůní jsme během tohoto projektu obnovili čtyři. Jednu na pozemku číslo 1653, druhou na pozemku1661 a třetí na pozemku 1671, jež všechny patří ČSOP a my je máme v dlouhodobém nájmu. Čtvrtou pak na vlastním pozemku číslo 843. Všechny tůně jsme malou mechanizací obnovili, zbavili rozkládajícího se detritu a bahna a prosvětlili jejich břehy vyřezáním příliš rozrůstavého náletu. Protože čtvrtá tůň není ve zcela volné krajině a je součástí prohlídkového okruhu Žijícího skanzenu, využíváme ji i k edukativním účelům. Proto jsme do ní vysadili i více původních druhů vodních rostlin, které jednak čistí vodu a jednak návštěvníkům i školním výpravám třeba při projektovém vyučování slouží jako živá „botanická zahrada“. Věříme, že tato tůň se stane inspirací i pro vznik tůní v jiných krajinách…

 Tvorba vysokokmenného sadu

 Pozemek 1420 je svažitý a směřuje do údolí s jednou z výše zmíněných tůní, z níž vytéká i potůček. Tento pozemek zatím nebyl nijak využit kromě toho, že na něm jsou včelí úly. Na tomto pozemku jsme založili extenzivní vysokokmenný sad z původních odrůd ovocných stromů a keřů. To bude mít několik synergických efektů: Kořeny stromů ochrání půdu před erozí, koruny stromů před intenzivním deštěm, listy před vysycháním. Zvýší se biodiverzita v krajině. Pomohou se zachránit původní odrůdy ovocných stromů a keřů. Zkrášlí se krajina.

 Pro založení sadu jsme vyřezali nálety, které byly asi na 30% plochy, vykopali díry, smíchali hlínu s dovezeným rozloženým kompostem pro lepší růst stromků, koupili a vysadili stromky a keře, zamulčovali je senem a na některé okolní stromy na okraji lesa vyrobili a pověsili 5 ptačích budek, protože vhodné druhy ptáků pomohou regulovat případné hmyzí škůdce a zajistí tak biologický způsob obhospodařování sadu. Stejně tak jsme postavili 3 berličky pro dravce. Pro ochranu stromků před zvěří jsme vysazené stromky ochránili individuálními ochranami a vysazené keře natírali repelentem. Také jsme celý prostor sekali.

 Obnova pastviny

 Zamechovanou pastvinu na pozemku 1422 jsme rozdiskovali, zorali, zkultivátorovali, posypali zakoupeným mletým vápencem a uvláčeli, poté jsme ručně vyseli zakoupenou směs „Živa – Druhově obohacená jetelotravní směs“ od firmy Agrostis a nakonec jsme osivo koňmi zavláčeli. V létě jsme pak vzrostlou trávu posekali, usušili a sklidili.

Liberecký kraj podpořil tento projekt částkou 234 000,- Kč:

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Liberecký kraj je územně samosprávnou jednotkou. Z Grantového fondu však může poskytovat granty pro realizaci projektů, které jsou v souladu s jeho strategií rozvoje. Nás podpořil několikrát, a to zejména z Odboru životního prostředí a zemědělství, z Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a také z Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Celková částka činí asi 2,5 mil. Kč

 

 Nadace Ivana Dejmala podpořila tento projekt částkou 50 000,- Kč:

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

 http://www.nadaceivanadejmala.cz/

Nadace byla založena v roce 1993 ještě pod původním názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Významně se zasadila o obnovu lesním porostů v Jizerských horách, podílela se na projektech napravujících vodní režim v krajině nebo dlouhodobě rozvíjela ekologickou výchovu a osvětu veřejnosti. Do roku 2017 podpořila stovky menších i větších projektů částkou přesahující 18 mil. korun. Rozhodla se uplatnit tyto zkušenosti i v dalších místech České republiky. S tím souviselo rozšíření účelu a obsahu aktivit i změna názvu, který nově zní Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Hlavní poslání však zůstalo stejné – podpora projektů pro ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí se zvláštním zřetelem na Jizerské hory. Nás nadace podpořila v roce 2005 částkou 50 tis. Kč při projektu „Probuzení spící krásky“ a částkou 23 tis. Kč v roce 2015 v projektu „Druhově bohatý vodní biotop“. V roce 2016 podpořila projekt “Ochraňujme aleje“ částkou 20 tis Kč a v roce 2017 pak 15 tisíci korunami i projekt „Nebojme se vlka nic“.

 

Adresa:

Lunaria, z. s.

463 66 Jindřichovice 12

Telefon:

Ing. Zbyněk Vlk:

(+420) 605 345 467

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování:

(+420) 776 213 236

Email:

Ing. Zbyněk Vlk:

Rezervace prohlídek, workshopů a ubytování: